Ak sa porucha čerpacej funkcie srdca objaví náhle, ide o akútne srdcové zlyhávanie.

Ak je akútne postihnutá ľavá komora, hlavným problémom pacienta bude náhly nástup alebo výrazné zhoršenie dýchavičnosti. Akútne srdcové zlyhávanie postihujúce pravú komoru sa vyskytuje menej často (napríklad pri infarkte myokardu, ktorý okrem ľavej komory postihuje aj pravú komoru).
 

Aké príčiny vedú k akútnemu srdcovému zlyhávaniu?

Akútne srdcové zlyhávanie je zvyčajne dôsledkom nejakého rýchlo sa rozvíjajúceho ochorenia. To potom spôsobuje náhly pokles kontraktility jednej alebo oboch srdcových komôr, prípadne zvyšuje nároky na prácu srdca.

Môže sa to stať najmä v prípade:

 • akútneho infarktu myokardu - uzáver vencovitej tepny vedie k nedokrveniu časti srdca, ktorú táto tepna zásobuje. Slabo prekrvená časť srdca sa tak nedokáže správne sťahovať. V závislosti od veľkosti nedokrvenej časti dôjde k náhlemu výraznému zníženiu kontraktility srdca a k srdcovému zlyhaniu. Len malá časť infarktov však spôsobuje akútne srdcové zlyhávanie. Ak je infarkt menej závažný, nepostihnutá časť srdca postačuje na zachovanie dostatočnej srdcovej činnosti. Pacient má infarkt myokardu, ale nie akútne srdcové zlyhávanie. Týchto pacientov je, našťastie, väčšina.

  Ak však pri infarkte nastane aj akútne srdcové zlyhávanie, je to príznak vážnejšieho poškodenia srdca a prognóza týchto pacientov je horšia
 • hypertenzná kríza (náhle výrazné zvýšenie krvného tlaku) - čím väčší je tlak krvi v tepnách, tým väčší je odpor, proti ktorému srdce pumpuje krv. Ak sa krvný tlak náhle zvýši, srdce nemusí byť schopné tento odpor prekonať a dôjde k srdcovému zlyhaniu. Situácia je podobná tej, ako keď sa správne fungujúcemu čerpadlu čiastočne upchá hadica.
   
 • náhla porucha srdcového rytmu (arytmia) - srdcové zlyhávanie môže byť spôsobené poruchami, ktoré buď významne spomaľujú činnosť srdca (bradykardia), alebo ju naopak významne zrýchľujú (tachykardia), napríklad pri fibrilácii predsiení). Poruchy srdcového rytmu môžu komplikovať ktorýkoľvek z predchádzajúcich stavov.
 • akútne postihnutie srdcového svalu ako takého - môže k nemu dôjsť napríklad pri zápale srdcového svalu (myokarditída). Prebiehajúci zápal vedie k obmedzeniu kontrakčnej schopnosti srdca.
   
 • o akútnom srdcovom zlyhaní hovoríme aj vtedy, keď dôjde k náhlemu zhoršeniu srdcového zlyhania u osoby, ktorá sa naň už lieči; táto situácia sa označuje ako dekompenzačná udalosť srdcového zlyhávania.
   

Ako sa lieči akútne srdcové zlyhávanie?

Príčin srdcového zlyhania je mnoho a takisto stav pacientov sa môže pri akútnom srdcovom zlyhaní pomerne výrazne líšiť. Liečba závisí od príčiny srdcového zlyhania a tiež od celkového stavu pacienta.

Ak je akútne srdcové zlyhávanie spôsobené infarktom myokardu, cieľom liečby je čo najrýchlejšie spriechodnenie uzavretej tepny. Ďalšou relatívne častou príčinou akútneho srdcového zlyhania je porucha srdcového rytmu (arytmia). Liečba srdcového zlyhania v takom prípade úzko súvisí s liečbou arytmie. Účinné môžu byť lieky, v krajnom prípade je potrebné arytmiu ukončiť vykonaním elektrickej kardioverzie. Ak je srdcová frekvencia príliš pomalá, srdce sa musí elektricky stimulovať, a to buď zavedením dočasnej stimulácie, alebo implantovaním trvalého kardiostimulátora.

Akútne srdcové zlyhávanie je často spojené so zavodnením (zadržiavaním tekutiny). Pri ľavostrannom srdcovom zlyhaní sa tekutina hromadí v pľúcnom riečisku, pri pravostrannom srdcovom zlyhaní dochádza k opuchom dolných končatín a hromadeniu tekutiny v pečeni a bruchu. Tento stav sa koriguje podávaním liekov, ktoré zvyšujú tvorbu moču.

Hromadenie krvi v pľúcach vedie k zhoršeniu výmeny plynov v pľúcach a kyslík horšie prechádza z dýchacích ciest do krvi. Tým sa znižuje nasýtenie krvi kyslíkom (saturácia krvi). Pri liečbe sa používa podávanie čistého kyslíka (vo vzduchu je len 20 % kyslíka). V závislosti od stavu pacienta sa kyslík podáva buď nosovými okuliarmi, alebo maskou. V závažnejších prípadoch je nutné použiť neinvazívnu alebo rovno umelú pľúcnu ventiláciu. Pri umelej pľúcnej ventilácii je pacient uvedený do stavu umelého spánku, do dýchacích ciest sa mu zavedie kanyla a dýchanie zabezpečuje prístroj (ventilátor).

Akútne srdcové zlyhávanie je niekedy (nie vždy) spojené s neschopnosťou srdca prečerpávať dostatočné množstvo krvi potrebnej na prekrvenie tkanív v tele. V tomto prípade je potrebné podávať lieky, ktoré srdce stimulujú k vyššiemu pracovnému výkonu. Pri veľmi vážnych stavoch je potrebné riešiť aj zlyhávanie iných orgánov – najčastejšie obličiek, a to zavedením dialýzy. Poslednou možnosťou liečby akútneho srdcového zlyhania je implantácia mechanickej podpory srdca – zlyhávajúca pumpovacia funkcia srdca je podporená alebo úplne nahradená zapojením pumpy alebo čerpadla. Mechanická podpora obehu sa používa len pri zlomku pacientov s akútnym srdcovým zlyhaním a jej použitie je obmedzené na veľké kardiologické centrá.

V každom prípade platí, že akútne srdcové zlyhávanie je vždy potenciálne život ohrozujúca situácia a pacient s akútnym srdcovým zlyhávaním by mal byť okamžite prijatý do nemocnice, aby dostal adekvátnu liečbu.