Liečba zmenou životného štýlu (režimové opatrenia)

Chronické srdcové zlyhávanie je ochorenie, ktoré si vyžaduje úpravu denného režimu a životného štýlu pacienta.

Každý pacient so srdcovým zlyhaním by mal byť sledovaný ambulantným kardiológom. Kardiológ riadi liečbu a v prípade zhoršenia stavu alebo ďalších komplikácií (arytmia) odošle pacienta do kardiologického centra, kde dostane špecializovanú starostlivosť. Kardiológ môže odporučiť aj niektoré lieky, ktoré v súčasnosti praktickí lekári odporučiť nemôžu. Ambulantný kardiológ si bude pacienta so srdcovým zlyhaním pozývať na kontrolné vyšetrenia, najčastejšie v intervale 3 – 6 mesiacov.

Je nutné pozorne sledovať zásobu liekov a vyvarovať sa tomu, že by sa minuli. Vynechanie dlhodobo nastavenej liečby môže viesť až k život ohrozujúcim komplikáciám (zhoršenie ťažkostí, arytmia). Každý pacient by mal pozorne sledovať, koľko liekov má k dispozícii, a ak hrozí, že by sa niektorý z nich mohol minúť, mal by sa s predstihom obrátiť na svojho praktického lekára alebo ambulantného kardiológa a nechať si predpísať ďalšie. Je potrebné myslieť dopredu a nenechávať veci na poslednú chvíľu – niektoré lieky môže odporučiť len kardiológ (nie praktický lekár), ktorý môže mať navyše dovolenku. Rovnako ak pacient odchádza na dlhší čas preč, musí si so sebou zobrať dostatočné množstvo liekov, aby sa mu neminuli.

Nevyhnutnosť sledovať množstvo tekutín v jedle a nápojoch. Hoci je sklon k zavodňovaniu všeobecným znakom srdcového zlyhania, nie je u všetkých pacientov rovnaký. Niektorí pacienti sa zavodnia ľahko a rýchlo, iní so zavodňovaním nemajú vôbec problém. Práve kvôli sklonom k zavodňovaniu musí drvivá väčšina pacientov so srdcovým zlyhaním užívať lieky na odvodnenie. Aj pri užívaní spomínaných liekov je však potrebné sledovať množstvo tekutín v jedle a nápojoch. Niektorí pacienti so srdcovým zlyhaním musia cielene obmedziť množstvo tekutín, ktoré vypijú počas dňa. U pacientov s výrazným sklonom k zavodňovaniu sa odporúča vypiť len 1,5 litra tekutín, a to vrátane tekutín v potravinách (polievky, ovocie). Samozrejme, v horúcom počasí a v prípade hnačky alebo vracania je potrebné dávku tekutín zvýšiť, inak hrozí riziko dehydratácie, poklesu krvného tlaku (hypotenzia), zhoršenia funkcie obličiek a prípadne poruchy vedomia.

Je dôležité pravidelne sa vážiť. Nevyhnutnosť kontroly hmotnosti súvisí s príjmom a výdajom tekutín. Ak dôjde k zavodneniu, veľmi rýchlo sa to prejaví na rastúcej hmotnosti. Ak pacient za tri dni priberie 2 kilogramy, tento prírastok nie je spôsobený nárastom svalovej hmoty alebo tuku, ale hromadením vody! Ak na túto situáciu pacient zareaguje včas a správne, stav sa môže upraviť bez nutnosti hospitalizácie. Pacienti by sa mali vážiť každý deň za rovnakých podmienok (napríklad ráno). Ak dôjde k náhlemu výkyvu hmotnosti smerom nahor (2 kg za tri dni), pacient môže zvýšiť dávku liekov na odvodnenie a obmedziť príjem tekutín tak, aby sa dostal na svoju pôvodnú hmotnosť. Keďže lieky na odvodnenie znižujú množstvo draslíka v tele, je vhodné pridať aj draslík (vo forme tabliet). Keď sa pacient vráti na svoju obvyklú hmotnosť, dávka lieku na odvodnenie sa môže vrátiť na pôvodnú hodnotu. Tento postup umožňuje pružne reagovať na zmeny zdravotného stavu a vyhnúť sa potrebe hospitalizácie. Vždy je však potrebné dohodnúť sa na tomto postupe s lekárom. Toto riešenie je však možné len u pacientov, ktorí sa pravidelne vážia a stav zavodnenia sledujú.

 

Je veľmi dôležité vyvarovať sa dekompenzácii

Dekompenzácia srdcového zlyhania vedie k ďalšiemu poškodeniu srdcového svalu a iných orgánov (obličiek, pečene, svalov). Je dokázané, že každá dekompenzácia zhoršuje prognózu a skracuje život pacienta, preto je nutné urobiť všetko pre to, aby sa dekompenzáciám predišlo! Ak však k dekompenzácii dôjde, nie je dobré odkladať návštevu lekára alebo pobyt v nemocnici, pretože odklad môže situáciu ešte viac zhoršiť.

Aj pri maximálnom úsilí sa môžu vyskytnúť akútne a neočakávané komplikácie (náhle zhoršenie stavu, arytmia a pod.), ktoré si vyžadujú okamžitú hospitalizáciu. Každý pacient by mal byť na túto možnosť pripravený a mal by mať vopred vyriešené, kto a ako sa postará o domáce zvieratá alebo zabezpečí nákup pre partnera.

Je potrebné dbať na pravidelné laboratórne kontroly. Liečba srdcového zlyhania ovplyvňuje hladinu iónov v krvi (najmä draslíka). Príliš vysoké alebo naopak príliš nízke hladiny draslíka v krvi môžu viesť k poruchám srdcového rytmu. Preto je potrebné hladinu draslíka kontrolovať v pravidelných intervaloch (zvyčajne raz za štyri mesiace). Pacienti chodia na kontroly k svojmu praktickému lekárovi alebo ambulantnému kardiológovi.

Je nutné obmedziť príjem soli. Nadmerný príjem soli vedie k nadmernému príjmu tekutín a následnému riziku dekompenzácie. Pacienti so srdcovým zlyhaním by nemali jesť potraviny s vysokým obsahom soli a nemali by príliš soliť.

Ako dochádza k dekompenzácii dlhodobo dobre kompenzovaného srdcového zlyhania? Existuje viacero príčin, ktoré vedú k zhoršeniu dlhodobo dobre kontrolovaného srdcového zlyhania. Niektorým príčinám sa dá úspešne predísť, a tým znížiť riziko dekompenzácie. Medzi najdôležitejšie patria:

1. Neužívanie liekov

Ak pacient so srdcovým zlyhaním vynechá odporúčané lieky, v priebehu niekoľkých dní môže dôjsť k dekompenzácii. Vynechanie liekov spôsobí zavodnenie, môže viesť k náhlemu zvýšeniu krvného tlaku. Neužívanie betablokátorov môže okrem zvýšenia krvného tlaku spôsobiť aj poruchy srdcového rytmu.

2. Nadmerný príjem tekutín/prehliadanie príznakov zavodnenia

K zavodneniu môže dôjsť aj pri správnom užívaní liekov. Ako už bolo uvedené, sklon k zavodňovaniu je u každého pacienta iný a dávku lieku na odvodnenie je nutné časom upraviť. Ak pacient so srdcovým zlyhaním nevenuje svojmu zdravotnému stavu dostatočnú pozornosť (pravidelne sa neváži), môže u neho dôjsť k zavodneniu, ktoré si vyžiada hospitalizáciu.

3. Nový akútny stav (nový infarkt)

Aj pacient so známym srdcovým zlyhaním (bez ohľadu na dôvod) môže dostať infarkt. To má za následok odumretie ďalšej časti srdcového svalu a zhoršenie už aj tak obmedzenej kontraktility srdca. Pacient so srdcovým zlyhaním má v porovnaní so zdravým človekom znížené rezervy, t. j. aj malý infarkt môže viesť k narušeniu krehkej rovnováhy a k dekompenzácii.

4. Arytmie

Arytmie môžu skomplikovať takmer každé srdcové ochorenie. Počas normálneho sínusového rytmu je zachovaná synchronizácia medzi funkciou srdcových predsiení a komôr. Vo fáze uvoľnenia (diastoly) sa srdcové komory plnia krvou a záverečný sťah srdcových predsiení toto plnenie ešte zlepší. Čím je funkcia srdca viac zhoršená, tým je príspevok predsiení dôležitejší. Pri arytmiách (napríklad pri fibrilácii predsiení, čo je najčastejšia arytmia) sa predsiene nepravidelne sťahujú a synchronizácia medzi funkciou predsiení a komôr zaniká. Okrem toho je srdcová frekvencia nepravidelná a často rýchla (tachykardia). Rýchla tepová frekvencia môže viesť k zhoršeniu srdcovej kontraktility a celkovému zhoršeniu srdcového zlyhania.

Žiaľ, platí, že čím je srdce viac choré, tým je náchylnejšie na arytmie, ktoré sú navyše častejšie – napríklad výskyt fibrilácie predsiení sa zvyšuje s pokročilosťou srdcového zlyhania. Čím závažnejší je stupeň srdcového zlyhania (meraný napríklad podľa funkčnej triedy NYHA), tým je pravdepodobnejšie, že pacient bude mať fibriláciu predsiení. Samotná fibrilácia predsiení však tiež zhoršuje stav srdcového zlyhania, prípadne môže srdcové zlyhávanie sama spôsobiť (obr. 11). Medzi srdcovým zlyhaním a arytmiami teda existuje pozitívna spätná väzba.

Ikony pre riadenie SZ

Obr. 11. Vzťah medzi srdcovým zlyhaním a arytmiou

5. Infekcie

Infekcie sú veľmi častou príčinou dekompenzácie srdcového zlyhania. Okrem iného má srdcové zlyhávanie vplyv na zníženie obranyschopnosti organizmu – preukázalo sa, že pacienti so srdcovým zlyhaním majú nižší počet jedného typu bielych krviniek (lymfocytov). Okrem toho majú niektorí pacienti so srdcovým zlyhaním zvýšený obsah vody v pľúcach, čo zvyšuje náchylnosť dýchacieho systému na ochorenia. Každá infekcia môže viesť k zhoršeniu príznakov srdcového zlyhania, ale v praxi sa najčastejšie vyskytujú infekcie dýchacieho systému, zápaly močových ciest alebo infekcie vredov predkolenia. Pacienti so srdcovým zlyhaním by preto mali byť preventívne očkovaní proti chrípke a pneumokokovým infekciám.

6. Dekompenzácia hypertenzie

Vysoký krvný tlak je častým sprievodným ochorením pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním. Hoci lieky používané na liečbu srdcového zlyhania krvný tlak znižujú, niektorí pacienti môžu mať tlak napriek tomu vyšší, ako by mal byť. Náhle zvýšenie krvného tlaku (podmienené napríklad stresom, rozčúlením, vynechaním liekov) môže viesť k zhoršeniu prejavov srdcového zlyhania.