Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Prístup na túto webovú stránku a jej používanie podliehajú nasledujúcim podmienkam. Túto webovú stránku nepoužívajte, pokiaľ nesúhlasíte s týmito podmienkami. Túto webovú stránku vyvinula spoločnosť Bayer AG, Pharmaceuticals, Business Unit General Medicine (ďalej len „BAYER“), ktorá ju aj spravuje. Vyhradzujeme si právo prerušiť fungovanie alebo urobiť čiastočné či úplné zmeny tejto webovej stránky, našich Všeobecných podmienok používania, našich Všeobecných obchodných podmienok a našich podmienok Predaja a dodania. Upozorňujeme, že takéto zmeny môžeme vykonať podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia. Preto vás musíme požiadať, aby ste si pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky znova zobrazili podmienky a všimli si všetky zmeny či doplnenia, ktoré mohli byť spravené.

 

Vzdanie sa použitia a výhody

Všetky podrobnosti, dokumenty a ilustrácie zverejnené na tejto webovej stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti BAYER. Akékoľvek povolenie na ich použitie je udelené pod podmienkou, že na všetkých kópiách je zobrazená príslušná poznámka o autorských právach, že tieto údaje sú použité iba na osobné účely, že nie sú využívané komerčne, že údaje nie sú nijako upravované a že všetky ilustrácie získané z webových stránok sú použité iba v spojení so sprievodným textom.

 

Ochranné známky a autorské práva

Všetky ochranné známky na tejto webovej stránke sú majetkom skupiny Bayer Group, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo nie sú inak vnímateľné ako práva tretích strán. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok alebo iných materiálov je výslovne zakázané a predstavuje porušenie autorských práv, zákona o ochranných známkach alebo iných práv priemyselného vlastníctva.

 

Obmedzené ručenie

Spoločnosť BAYER zhromaždila podrobné informácie poskytnuté na tejto webovej stránke z interných a externých zdrojov podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia s využitím profesionálnej starostlivosti. Snažíme sa tento rozsah informácií priebežne rozširovať a aktualizovať. Informácie na tejto webovej stránke sú určené výlučne na prezentáciu spoločnosti BAYER a jej produktov a služieb. Na úplnosť alebo správnosť informácií na tejto webovej stránke sa však výslovne ani implicitne nevzťahuje žiadne vyhlásenie ani záruka. Upozorňujeme, že hoci sú tieto informácie presné v deň ich vydania, nemusia už byť aktuálne. 
Preto vám odporúčame skontrolovať si všetky informácie, ktoré získate z tejto webovej stránky, pred ich použitím v akejkoľvek podobe. Poradenstvo uvedené na tejto webovej stránke vás nezbavuje povinnosti urobiť si vlastnú kontrolu našich najnovších rád – najmä našich bezpečnostných údajových listov a technických špecifikácií – a našich produktov, a skontrolovať ich vhodnosť na zamýšľané procesy a účely. Ak potrebujete akékoľvek rady či pokyny týkajúce sa našich produktov alebo služieb, kontaktujte nás priamo. Používatelia tejto webovej stránky prehlasujú, že súhlasia s prístupom na webovú stránku a k jej obsahu na vlastné riziko. Spoločnosť BAYER ani tretie strany zapojené do písania, výroby alebo prenosu tejto webovej stránky nemôžu byť zodpovedné za škody alebo úrazy vzniknuté v dôsledku prístupu alebo nemožnosti prístupu alebo v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia tejto webovej stránky alebo v dôsledku skutočnosti, že ste sa spoliehali na informácie uvedené na tejto webovej stránke.

 

Webové stránky dodávateľov tretích strán a odkazy

Táto webová stránka uvádza odkazy/referencie na webové stránky tretích strán. Poskytnutím takýchto odkazov spoločnosť BAYER neschvaľuje ich obsah. Spoločnosť BAYER nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takýchto webových stránok ani žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky na zdraví vyplývajúce z používania takéhoto obsahu v akejkoľvek forme. Spoločnosť BAYER nijak nezaručuje, že prepojené stránky poskytujú informácie konzistentnej kvality.  Odkazy na iné webové stránky sa poskytujú používateľom webových stránok iba z dôvodu pohodlia. Používatelia pristupujú na takéto webové stránky na vlastné riziko. Výber odkazov nemá nijako obmedziť používateľov len na používanie týchto prepojených stránok.

 

Údaje, ktoré ste poskytli sami

Používateľ tejto webovej stránky je plne zodpovedný za obsah a správnosť údajov, ktoré posiela spoločnosti BAYER, ako aj za neporušenie akýchkoľvek práv tretích strán, ktoré môžu byť do týchto údajov zapojené. Používateľ dáva svoj súhlas spoločnosti BAYER na ukladanie týchto údajov a ich použitie na účely štatistickej analýzy alebo na akýkoľvek iný špecifikovaný obchodný účel, pokiaľ tieto informácie nezahŕňajú osobné údaje, ktoré idú nad rámec kmeňových údajov alebo údajov o používaní, ako sú definované v oddiele 14 a 15 nemeckého zákona o telekomunikačných médiách (Telemediengesetz). Spoločnosť BAYER je predovšetkým oprávnená používať obsah týchto správ vrátane nápadov, vynálezov, plánov, techník a odborných znalostí v nich obsiahnutých na akékoľvek účely, ako je vývoj, výroba a/alebo marketing výrobkov alebo služieb, a reprodukovať tieto informácie a sprístupniť ich tretím stranám bez akýchkoľvek obmedzení.

 

Medzinárodní používatelia

Túto webovú stránku kontroluje, prevádzkuje a aktualizuje spoločnosť BAYER v Berlíne v Nemecku. Je určená na medzinárodné použitie. Spoločnosť BAYER nezaručuje, že podrobnosti uvedené na tejto webovej stránke sú tiež správne po celom svete, a najmä to, že produkty a služby budú dostupné v rovnakom vzhľade, s rovnakými rozmermi alebo za rovnakých podmienok. Ak by ste vyvolali stiahnutý obsah tejto webovej stránky, uvedomte si, že je vašou vlastnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste konali v súlade s miestnymi zákonmi platnými v danom mieste. V USA uskutočňuje podnikateľské aktivity skupiny Bayer Group spoločnosť Bayer Corporation. Od zákazníkov v USA sa požaduje, aby sa obrátili na jeden z týchto subjektov.

 

Rozhodné právo

Akékoľvek právne nároky alebo súdne spory v súvislosti s touto webovou stránkou alebo jej používaním podliehajú interpretácii právnych predpisov Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou ustanovení medzinárodného súkromného práva a Haagskeho dohovoru o jednotnom zákone o medzinárodnom predaji tovaru z 1. júla 1964 a Dohovoru OSN o predaji z 11. apríla 1980.

 

Výhľadové vyhlásenia

Táto webová stránka môže obsahovať výhľadové vyhlásenia založené na súčasných predpokladoch a prognózach skupiny Bayer Group alebo manažmentu podskupín. Rôzne známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory by mohli viesť k významným rozdielom medzi samotnými budúcimi výsledkami, finančnou situáciou, vývojom alebo výkonnosťou spoločnosti a odhadmi, ktoré sú tu uvedené. Tieto faktory zahŕňajú faktory uvedené vo verejných správach spoločnosti Bayer, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Bayer na adrese  www.bayer.com .Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto výhľadových vyhlásení alebo ich prispôsobenie budúcim udalostiam alebo vývoju.