Srdcové zlyhávanie a vedenie vozidla

Vedenie motorových vozidiel upravuje zákon o cestnej premávke (zákon 8/2009 Z. z.). V § 87 a tohto zákona sa uvádza, že lekár, ktorý zistí, že žiadateľ o vodičské oprávnenie alebo držiteľ vodičského oprávnenia nie je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo (alebo je spôsobilý viesť motorové vozidlo s podmienkou), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou podľa trvalého pobytu držiteľa vodičského oprávnenia. Príslušný obecný úrad vodičské oprávnenie odoberie, ak jeho držiteľ úplne prišiel o zdravotnú spôsobilosť. K odobratiu vodičského oprávnenia však nedochádza len na základe oznámenia lekára, vyžaduje sa aj preskúmanie zdravotnej spôsobilosti. Príslušný obecný úrad tak v rámci konania o odobratí vodičského oprávnenia nariadi pacientovi, aby sa v stanovenej lehote podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti.

Zákon tiež rozlišuje medzi súkromným a profesionálnym vodičom. Do kategórie profesionálnych vodičov patria vodiči nákladných vozidiel (skupina C) a vodiči autobusov (skupina D). Profesionálny vodič je však aj živnostník (maliar, inštalatér), ktorý jazdí za zákazníkmi automobilom. Je však zrejmé, že v praxi nie je v podobných prípadoch vždy možné odlíšiť súkromný účel jazdy od pracovného.

U pacientov so srdcovým zlyhaním je potrebné v súvislosti s vedením motorových vozidiel zohľadniť dve veci:

1. Pokročilosť samotného srdcového zlyhávania. Odporúčané postupy využívajú už známu klasifikáciu NYHA (čím vyšší stupeň NYHA, tým väčšie ťažkosti pacienta). Podmienky pre profesionálne vedenie vozidla sú pomerne prísne – pacient so srdcovým zlyhaním musí mať ejekčnú frakciu ľavej komory aspoň 40 % a môže mať len malé ťažkosti (NYHA II). Okrem toho musí mať absolvované 24-hodinové monitorovanie EKG, počas ktorého sa nesmie vyskytnúť komorová arytmia. Takisto musí byť každoročne vyšetrený kardiológom. Všetci pacienti do štádia NYHA III (výraznejšie ťažkosti) môžu viesť vozidlo pre vlastné potreby bez ohľadu na ejekčnú frakciu ľavej komory. Pacienti s pokročilým štádiom srdcového zlyhania (ťažkosti pri minimálnej námahe alebo v pokoji, NYHA IV) nesmú viesť vozidlo.

2. Prítomnosť implantovaného kardiostimulátora alebo defibrilátora. Pacient s implantovaným kardiostimulátorom môže viesť vozidlo ako súkromný aj profesionálny vodič, ak kardiostimulátor funguje správne a pacient je pravidelne monitorovaný v kardiostimulačnom centre. V prípade defibrilátorov je situácia výrazne odlišná. Pacienti s implantovaným defibrilátorom môžu viesť vozidlo len ako súkromní vodiči, ale nie ako profesionálni vodiči. Pacient s implantovaným kardioverter-defibrilátorom nesmie teda viesť ani nákladné vozidlo či autobus. Ak pacient s implantovaným kardioverter-defibrilátorom dostane výboj, je potrebné zistiť, či bol výboj adekvátny (pri závažnej komorovej arytmii) alebo neadekvátny (prístroj arytmiu vyhodnotil nesprávne a výbojom liečil život neohrozujúcu arytmiu). Ak bol výboj adekvátny, platí zákaz vedenia vozidla na 3 mesiace (vyčkávacie obdobie). Ak sa výboj neopakuje, pacient môže opäť viesť vozidlo. Pri neadekvátnom výboji je nutné zistiť a odstrániť príčinu chybného výboja. Potom môže pacient opäť viesť vozidlo.